Polityka Prywatności

§1 Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych lub gromadzonych przez Altex Consulting sp. j. za pośrednictwem strony internetowej jest Altex Consulting sp. j. z siedzibą w Łodzi (91-341) przy ul. ul. Brukowa 10, Regon 523892462, NIP 9472009438, KRS 0001006996,
  Sąd Rejestrowy w ŁODZI, XX Wydział Gospodarczy KRS
 2. Altex Consulting sp. j. angażuje się w ochronę danych osobowych zarówno Klientów, Użytkowników, Kontrahentów, jak i innych osób, których dane osobowe są przetwarzane.
 3. Kontakt z Altex Consulting sp. j. można realizować w następujący sposób:
  Pocztą tradycyjną: 91-341 Łódź, ul. ul. Brukowa 10
  Telefonicznie: 517 642 659
  Poprzez e-mail: info@altexconsulting.pl

§2 Rodzaj zbieranych danych osobowych

Rodzaj zbieranych przez Altex Consulting sp. j. danych osobowych, zależy od relacji, jaką nawiąże Klient, Kontrahent lub inna osoba fizyczna z Altex Consulting sp. j. Do najczęściej spotykanych danych osobowych przetwarzanych w związku z relacją nawiązaną z Altex Consulting sp. j. i świadczeniem określonych usług należą:

 1. Dane osobowe identyfikujące daną osobę, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji i numer telefonu
 2. Informacje związane z zatrudnieniem, prowadzoną działalnością, np. stanowisko i dane kontaktowe do firmy
 3. Informacje finansowe, takie jak numer rachunku bankowego, bank oraz dane karty płatniczej służące do realizowania płatności
 4. Informacje o aktywności związanej z poruszaniem się po usługach oferowanych przez Altex Consulting sp. j.
 5. Informacje na temat komputera i innych urządzeń oraz informacje o połączeniu, takie jak adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki oraz lokalizacja
 6. Informacje audiowizualne, takie jak głos i wizerunek zarejestrowane na fotografiach, filmach lub nagraniach audio w sytuacji wzięcia udziału w wydarzeniach organizowanych przez Altex Consulting sp. j. lub w przypadku zostawienia wiadomości
 7. Wszelkie pozostałe inne informacje udostępnione przez klientów, kontrahentów lub inne osoby fizyczne za pośrednictwem strony internetowej Altex Consulting sp. j., aplikacji oraz innych produktów i usług.

§3 Sposób pozyskiwania danych osobowych

Dane osobowe mogą być pozyskiwane przez Altex Consulting sp. j. z następujących źródeł:

 1. W wyniku bezpośrednich interakcji z Klientami, Kontrahentami lub innymi osobami fizycznymi w związku z zamawianiem usług i realizowaniem kontaktu
 2. W wyniku pozyskania danych od osób trzecich, takich jak informacje ze stron internetowych osób trzecich lub inne informacje, które zostały udostępnione do publicznego wglądu lub informacje dostarczane przez osoby trzecie, w tym, między innymi, przez podmioty odsprzedające dane
 3. W wyniku działania technologii zautomatyzowanego śledzenia, z których Altex Consulting sp. j. pozyskuje takie dane jak automatycznie zebrane informacje na temat interakcji Klientów, Kontrahentów lub innych osób fizycznych z usługami i stronami internetowymi Altex Consulting sp. j. za pomocą rozmaitych technologii, takich jak pliki cookie, logi i sygnalizatory WWW oraz znaczniki internetowe.

§4 Sposób wykorzystywania danych osobowych

 1. Dane osobowe są wykorzystywane przez Altex Consulting sp. j. wyłącznie w celu, dla którego zostały zgromadzone.
 2. W szerszym zakresie dane osobowe mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach ustawowo określonych oraz innych prawnie uzasadnionych.
 3. Zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem to jedna z podstawowych zasad jaką kieruje się Altex Consulting sp. j. przy przetwarzaniu danych osobowych Klientów, Kontrahentów i innych osób fizycznych.
 4. Altex Consulting sp. j. przetwarza dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia odpowiednich kroków przed jej zawarciem
  • Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów związanych z prawnie uzasadnionymi interesami Altex Consulting sp. j., a zatem na przykład w celu poprawy jakości oferowanych usług, bądź produktów
  • Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Altex Consulting sp. j., lub który jest w inny sposób zgodny z prawem na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych
  • Przetwarzanie danych może się także odbywać w oparciu o udzieloną przez Klienta, Kontrahenta, lub inną osobę fizyczną zgodę.
 5. Dane osobowe Klientów, Kontrahentów lub innych osób fizycznych – w zależności od podstawy prawnej ich pozyskania – mogą być wykorzystywane przez Altex Consulting sp. j. w następujących celach:
  • Zarządzanie relacją pomiędzy Klientem, Kontrahentem, lub inną osobą fizyczną a Altex Consulting sp. j. co w praktyce najczęściej związane z obowiązkiem wykonania umowy
  • Udoskonalanie usług Altex Consulting sp. j. oraz oferowanie nowych produktów. Ten rodzaj przetwarzania danych jest niezbędny do celów związanych z prawnie uzasadnionymi interesami Altex Consulting sp. j.
  • Marketing, wysyłka informacji marketingowych lub reklamowych, które mogą zainteresować Klientów, Kontrahentów lub inne osoby fizyczne. Ten rodzaj przetwarzania odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę lub prawnie uzasadnione interesy Altex Consulting sp. j.
  • W innych celach związanych ze wsparciem biznesu, tj. między innymi w celu zarządzania zamówieniami, finansami i podatkami, zarządzania ryzykiem i zgodnością oraz raportowania do podmiotów zewnętrznych. Ten rodzaj przetwarzania jest niezbędny w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Altex Consulting sp. j., lub który jest w inny sposób zgodny z prawem na mocy obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych lub z uwagi na prawnie uzasadnione interesy Altex Consulting sp. j.

§5 Udostępnianie danych osobowych

 1. W celu zapewnienia Klientom, Kontrahentom i innych osobom fizycznym jak najwyższej jakości usług i zapewnienia rozwoju, Altex Consulting sp. j. może udostępniać określone informacje odbiorcom wewnątrz firmy lub wybranym osobom trzecim.
 2. Może ponadto istnieć określony obowiązek ustawowy lub prawny, na podstawie którego ujawnienie danych osobowych Klientów, Kontrahentów i innych osób fizycznych podmiotom zewnętrznym jest obligatoryjne.
 3. Dane Klientów, Kontrahentów i innych osób fizycznych mogą być udostępniane między innymi:
  • Innym podmiotom powiązanym z Altex Consulting sp. j., np. w celu zarządzania danymi Klientów, Kontrahentów i innych osób fizycznych lub w celu zapewnienia rozwiązań technologicznych wspomagających usługi oferowane przez Altex Consulting sp. j.
  • Dostawcom usług, np. usług hostingu lub zarządzania rozwiązaniami technologicznymi wspomagającymi usługi lub hosting na rzecz Altex Consulting sp. j.
  • Partnerom biznesowym Altex Consulting sp. j. w zakresie, w jakim Klienci, Kontrahenci i inne osoby fizyczne dokonały zakupu produktu lub usług takiego partnera biznesowego lub wyrazili zainteresowanie takim produktem lub taką usługą, weszli z takim partnerem biznesowym w interakcję lub w inny sposób wyrazili zgodę na udostępnianie mu swoich danych osobowych
  • Innym podmiotom, np. w stosownych przypadkach na potrzeby przeprowadzenia audytu zewnętrznego, zachowania zgodności, zarządzania ryzykiem, rozwoju przedsiębiorstwa lub spraw związanych z utrzymaniem ładu korporacyjnego
  • Organom administracji rządowej i innym organom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§6 Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Klientów, Kontrahentów i innych osób fizycznych Altex Consulting sp. j. będzie przetwarzać w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków prawnych oraz przez okres niezbędny do realizacji celów, dla spełnienia których dane osobowe zostały zgromadzone, zgodnie z przyjętymi w Altex Consulting sp. j. procedurami ochrony danych i obowiązującymi przepisami. W momencie kiedy zebrane dane przestaną być potrzebne, Altex Consulting sp. j. podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu usunięcia ich z systemów i rejestrów lub w celu ich odpowiedniej anonimizacji tak, aby uniemożliwić zidentyfikowanie Klientów, Kontrahentów lub innych osób fizycznych na ich podstawie.

§7 Stosowany sposób ochrony danych osobowych

Altex Consulting sp. j. wdrożyła wewnętrzne procedury ochrony danych w celu zachowania bezpieczeństwa danych Klientów, Kontrahentów i innych osób fizycznych. Ponadto pracownicy, partnerzy biznesowi, dostawcy usług i zewnętrzni dostawcy usług mogą uzyskiwać od Altex Consulting sp. j. dostęp do danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim wymagają tego ich obowiązki. Zgodnie z przepisami prawa Altex Consulting sp. j. stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia poufności i integralności danych osobowych Klientów, Kontrahentów i innych osób fizycznych. , których dane są przez Altex Consulting sp. j. przetwarzane.

§8 Prawa osób fizycznych

 1. Altex Consulting sp. j. dokłada wszelkich starań aby przestrzegać praw osób fizycznych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Osobom fizycznym, których dane są przetwarzane, przysługują następujące prawa:
  • Prawo dostępu do danych, a zatem prawo do uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych, które są przetwarzane przez Altex Consulting sp. j.
  • Prawo do sprostowania danych, a zatem prawo dokonania korekty danych osobowych, czyli prawo do żądania od Altex Consulting sp. j. sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych Klientów, Kontrahentów lub innych osób fizycznych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
  • Prawo do usunięcia danych, a zatem prawo do bycia zapomnianym, czyli prawo do żądania od Altex Consulting sp. j. usunięcia danych osobowych w zakresie dozwolonym prawem. W określonych okolicznościach spełnienie żądania Klientów, Kontrahentów lub innych osób fizycznych może okazać się niemożliwe, np. w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze danych lub wykonania umowy.
  • Prawo do przenoszenia danych, a zatem przekazywania danych osobowych, czyli prawo do żądania od Altex Consulting sp. j. bezpośredniego przekazania Klientom, Kontrahentom lub innym osobom fizycznym danych dotyczących Klientów, Kontrahentów lub innych osób fizycznych. Prawo to ma zastosowanie w odniesieniu do określonych danych osobowych w przypadku, gdy są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany i za zgodą klientów, kontrahentów lub innych osób fizycznych lub na postawie umowy, która została zawarta z Altex Consulting sp. j.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania, a zatem prawo do żądania od Altex Consulting sp. j. ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych osobowych, które są przechowywane przez określoną ilość czasu lub przez czas nieograniczony. W określonych okolicznościach spełnienie żądania może okazać się dla Altex Consulting sp. j. niemożliwe, np. w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku lub gdy Altex Consulting sp. j. może wykazać istnienie innej prawnie uzasadnionej podstawy
  • Prawo do sprzeciwu, a zatem prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klientów, Kontrahentów lub innych osób fizycznych. Przyczyny sprzeciwu powinny odnosić się do indywidualnej sytuacji i przetwarzania w oparciu o warunek w postaci prawnie uzasadnionej podstawy prawnej. W takim przypadku Altex Consulting sp. j. zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że wykaże istnienie istotnych przyczyn uzasadniających dalsze ich przetwarzanie. W określonych przypadkach Klienci, Kontrahenci lub inne osoby fizyczne posiadają bezwarunkowe prawo do złożenia sprzeciwu, na przykład w kontekście marketingu bezpośredniego
  • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie, na przykład po wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji o usługach Altex Consulting sp. j. Klienci, Kontrahenci lub inne osoby fizyczne mają prawo do wycofania jej w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed takim wycofaniem.
 2. W celu skorzystania z praw przysługujących Klientom, Kontrahentom lub innym osobom fizycznym (w stosownych przypadkach) lub w celu uzyskania dalszych informacji na temat przetwarzania przez Altex Consulting sp. j. danych osobowych, należy bezpośrednio skontaktować się z administratorem danych.
  W przypadku uznania, że Altex Consulting sp. j. nie reaguje na zgłoszenia Klientów, Kontrahentów lub innych osób fizycznych, lub w przypadku nie zgadzania się z praktykami Altex Consulting sp. j. w zakresie ochrony prywatności danych, można wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§9 Przekazywanie danych do państw spoza strefy eog

Altex Consulting sp. j. nie przekazuje danych Klientów, Kontrahentów lub innych osób fizycznych do państw trzecich, a zatem poza strefę EOG.

§10 Informacje dodatkowe

 1. Altex Consulting sp. j. Zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego Altex Consulting sp. j. O wszelkich zmianach Altex Consulting sp. j. będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez firmę Altex Consulting sp. j. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności Altex Consulting sp. j. jest do dyspozycji –dane Altex Consulting sp. j. znaleźć można w elemencie KONTAKT

Cookies

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia, czym są pliki cookie i w jaki sposób ich używamy, rodzaje plików cookie, których używamy, tj. informacje, które zbieramy za pomocą plików cookie i w jaki sposób te informacje są wykorzystywane oraz jak kontrolować preferencje dotyczące plików cookie. Więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy, przechowujemy i zabezpieczamy Twoje dane osobowe, znajdziesz w naszej Polityce prywatności. W każdej chwili możesz zmienić lub wycofać swoją zgodę z Deklaracji dotyczącej plików cookie na naszej stronie internetowej. Dowiedz się więcej o tym, kim jesteśmy, jak możesz się z nami skontaktować i jak przetwarzamy dane osobowe w naszej Polityce prywatności. Twoja zgoda dotyczy następujących domen: altexconsulting.pl

Co to są pliki cookies?

Cookies to małe pliki tekstowe, które służą do przechowywania niewielkich informacji. Są one przechowywane na Twoim urządzeniu, gdy strona internetowa jest ładowana w Twojej przeglądarce. Te pliki cookie pomagają nam w prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej, zwiększeniu jej bezpieczeństwa, zapewnieniu lepszych doświadczeń użytkownika oraz zrozumieniu działania strony internetowej i przeanalizowaniu, co działa, a co wymaga poprawy.

Jak używamy plików cookie?

Podobnie jak większość serwisów internetowych, nasza strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. first-party cookies) oraz pliki cookies (tzw. third-party cookies) do różnych celów. Pliki cookie stron trzecich są głównie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i nie zbierają żadnych danych osobowych. Pliki cookie stron trzecich używane na naszej stronie internetowej służą głównie do zrozumienia, jak działa strona internetowa, jak wchodzisz w interakcje z naszą stroną internetową, utrzymywania bezpieczeństwa naszych usług, dostarczania reklam, które są odpowiednie dla Ciebie, a w sumie zapewnienia Ci lepszego i ulepszonego doświadczenia użytkownika i pomagają przyspieszyć Twoje przyszłe interakcje z naszą stroną internetową.

Jakich rodzajów plików cookie używamy?

Niezbędne: Niektóre pliki cookie są niezbędne, aby użytkownik mógł korzystać z pełnej funkcjonalności naszej witryny. Pozwalają nam utrzymać sesje użytkowników i zapobiegać zagrożeniom bezpieczeństwa. Nie zbierają one ani nie przechowują żadnych danych osobowych. Na przykład, te pliki cookie umożliwiają zalogowanie się do konta i dodawanie produktów do koszyka oraz bezpieczne dokonywanie płatności.
Statystyki: Te pliki cookie przechowują takie informacje, jak liczba odwiedzających witrynę, liczba unikalnych odwiedzających, które strony witryny zostały odwiedzone, źródło wizyty itp. Dane te pomagają nam zrozumieć i przeanalizować, jak dobrze funkcjonuje witryna i gdzie wymaga poprawy.
Marketing: Na naszej stronie internetowej wyświetlane są reklamy. Te pliki cookie są używane do personalizacji reklam, które pokazujemy użytkownikowi, tak aby były one dla niego znaczące. Te pliki cookie pomagają nam również śledzić skuteczność tych kampanii reklamowych. Informacje przechowywane w tych plikach cookie mogą być również wykorzystywane przez zewnętrznych dostawców reklam do wyświetlania reklam na innych stronach internetowych w przeglądarce.
Funkcjonalne: Są to pliki cookie, które pomagają w niektórych nieistotnych funkcjach na naszej stronie internetowej. Funkcje te obejmują osadzanie treści takich jak filmy wideo lub udostępnianie treści witryny na platformach mediów społecznościowych.
Preferencje: Te pliki cookie pomagają nam przechowywać ustawienia i preferencje przeglądania, takie jak preferencje językowe, aby zapewnić lepsze i wydajniejsze doświadczenia podczas kolejnych wizyt na stronie internetowej.

Jak moge kontrolowac preferencje dotyczące plików cookie?

Jeśli użytkownik zdecyduje się zmienić swoje preferencje w późniejszym czasie podczas sesji przeglądania, może kliknąć na zakładkę „Polityka prywatności i plików cookie” na ekranie. Spowoduje to ponowne wyświetlenie informacji o zgodzie, umożliwiając zmianę preferencji lub całkowite wycofanie zgody. Ponadto różne przeglądarki oferują różne metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez witryny internetowe. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować/usunąć pliki cookie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zarządzać i usuwać pliki cookie, odwiedź stronę wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.